Dla pracodawców Dla Kandydatów Oferty pracy Aktualności Informacje i Materiały zaloguj się

Regulamin

DEFINICJE

Usługodawca – Link2Usedom z siedzibą w Świnoujściu, ul. Matejki 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Świnoujścia, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 855-154-32-90.
Serwis – serwis internetowy i domena należące do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi.
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usług oferowanych przez Serwis, które nie wymagają założenia Konta.
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika służący do założenia Konta.
Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisów. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.
Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Usługobiorcy na gromadzenie wszelkich informacji dotyczących kariery zawodowej oraz wszelkich informacji o Usługobiorcy.
Biuro stacjonarne – siedziba firmy znajdująca się przy ulicy Matejki 13 w Świnoujściu
Regulamin – niniejszy Regulamin.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników i Usługobiorców, związane ze świadczeniem Usług,
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,
  3. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników i Usługobiorców.
 2. Usługodawca w Serwisie nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych przez Serwis, które nie wymagają założenia Konta.
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu.
 3. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła.
 4. Usługobiorca wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są na tyle kompletne na ile pozwala wiedza Usługobiorcy, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają praw osób postronnych,
  2. osiągnął wiek pełnoletności oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 5. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, tworzy Konto, o nazwie podanej przez Usługobiorcę poprzez pocztę elektroniczną oraz ma prawo do edycji danych w tym tłumaczenia wprowadzonych danych na różne języki.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się do posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej, który to został podany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub pośrednio uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku rejestracji Usługobiorcy za pośrednictwem biura stacjonarnego. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do jak najszybszego zaktualizowania tej informacji na swoim Koncie.
 7. Adres poczty elektronicznej stanowi integralną część z Kontem, jest konieczną formą identyfikacji Usługobiorcy przez Usługodawcę i będzie wykorzystywany do korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 8. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi informując go poprzez wiadomość na adres poczty elektronicznej.
 9. Usługobiorca uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz wybranego hasła.
 10. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet.
  2. przeglądarka internetowa pozwalająca na wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka musi akceptować pliki "cookies".
 2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego.
 3. W celu korzystania z Usług Użytkownik i Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą, którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisów, bądź skorzystać z urządzenia dostępnego w biurze stacjonarnym Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Usługobiorcę nie później niż tydzień od momentu zawarcia umowy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wezwania Usługobiorcy do biura na rozmowę wstępną.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKÓW I USŁUGOBIORCÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu internetowego,
  2. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca narusza Regulamin,
  3. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, poprzez zmianę Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności, z tytułu których Użytkownikowi i Usługobiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 4. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta, w tym edytowania lub usunięcia podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
 5. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcęz Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisie swojego wizerunku wyraża on zgodę na takie udostępnienie osobom trzecim.
 6. Użytkownik i Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
  1. podawania nieprawdziwych bądź nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
  2. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  3. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  4. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek tekstów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  5. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców i Użytkowników zawierających treści niezgodne z Regulaminem bądź treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Usługi świadczone dla Użytkowników są nieodpłatnie.
 2. Usługodawca może zażądać opłat za Usługę wyświetlania banerów reklamowych oraz zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za udostępnianie informacji w Serwisie.
 3. Usługodawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Usługobiorcy na każdą ewentualną płatność wykraczającą poza postanowienia pkt V.1 najpóźniej w chwili wyrażenia przez Usługobiorcę woli związania się umową o świadczenie takiej Usługi.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką Usługodawca poniósł na skutek niewykonania lub nienależytego przestrzegania Regulaminu.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze oraz nieprawdziwych danych przekazanych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę i ma możliwość niezwłocznego usunięcia Konta.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Usługobiorcy naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym trwałego usunięcia Konta.
 4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników i Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. za treści udostępniane przez Użytkowników i Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  3. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich).
  4. szkodypowstałe w wyniku braku ciągłości świadczenia Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
  5. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
  6. nieprzestrzeganie przez Użytkowników i Usługobiorców postanowień Regulaminu.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z działalnością administratora danych jest zgodne z prawem w sytuacji, gdy dane te zostały uzyskane od osoby, której dotyczą i wyraziła ona na ich przetwarzanie zgodę.
 2. W sytuacji, gdy dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dotyczą, ich przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy przepis szczególny tak stanowi.
 3. Usunięcie danych nie wymaga zgody osoby, której dotyczą.
 4. Usługodawca gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu wykonywania obowiązków Usługodawcy w zakresie świadczonych Usług
 5. Każdy Użytkownik i Usługobiorca ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę. Polityka Prywatności jest dostępna w każdym Serwisie i stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r
 7. Usługodawca jest administratorem danych osobowych i dochowuje najwyższej staranności w ochronie danych osobowych przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 36 – 39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). Dane osobowe Użytkownika i Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia Usług, o jakich mowa w Regulaminie oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Podmiot danych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość świadczenia Usług.
 8. Powyższy obowiązek administrator danych nakłada na osoby zatrudnione przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych, zobowiązując je do jego należytego wykonywania.
 9. W przypadku przekazania danych osobowych innemu Usługobiorcy administratorem danych osobowych Usługobiorcy staje się równocześnie pracodawca (inny Usługobiorca), który we własnym zakresie odpowiada za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.
 10. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę odrębnej wyraźnej zgody na takie wykorzystanie.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Usługobiorców (pracodawców), mające związek z treścią lub zakresem danych osobowych oraz za szkody powstałe w ich następstwie dla właściciela danych.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownicy i Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. dane Użytkownika lub Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
  2. przedmiot reklamacji,
  3. uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”), należy składać:
  1. na adres: Link2Usedom Diana Skrocka, ul. JanaMatejki 13, 72-600 Świnoujście,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@link2usedom.eu.
 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika lub Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

IX. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Użytkownicy i Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach innych niż reklamacje na adres: Link2Usedom Diana Skrocka, ul. Jana Matejki 13, 72-600 Świnoujście, biuro@link2usedom.eu, tel. 0048 508020282. Opłata za połączenie zgodnie z pakietem taryfowym, z którego korzysta Użytkownik lub Usługobiorca.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Użytkownik poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług, w tym usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika lub Usługobiorcę Regulaminu,
  2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  3. umieszczania w Serwisie lub na Koncie przez Użytkownika lub Usługobiorcę treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  4. wykorzystywania przez Użytkownika lub Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,
  5. usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
  6. braku aktywności lub aktualizacji Konta przez Usługobiorcę w okresie ostatnich 6 miesięcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Usługobiorcy, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 Marca 2016 r..
 2. W razie zmiany którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych przyczyn wypływających na niemniejszy Regulamin, Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 48 godzin od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca nie ma obowiązku zawiadomić Użytkownika i Usługobiorcę. Usługodawca zobowiązuje się do opublikowania stosownej informacji w Serwisie.
 4. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 niniejszego działu, Użytkownik lub Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Nie usunięcie konta stanowi automatyczną jego akceptację.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzieSąd Rejonowy w Świnoujściu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Zapisz się na kurs językowy

Zapraszamy na Podstawowe Zawodowe Kursy Języka Niemieckiego na poziomie A1, A2, B1, B2.

⇐ Wystarczy wpisać obok w rubryce swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, aby zgłosić chęć uczestnictwa.

Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy Cie o najbliższym terminie kursu.

Kontakt

Nasza agencja pośrednictwa pracy oferuje oferty pracy w takich krajach jak Polska i Niemcy. 
Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej to zapraszamy do kontaktu. 

tel. 48 508 02 02 82 
E-mail biuro@link2usedom.eu
ul. Jana Matejki 13/1 
72 - 600 Świnoujście